Valdres El-kontroll | +47 61 35 87 25 | post@valdres-elkontroll.no
Du er her: Hovedside » Produkter » El-kontroll næring

El-kontroll næring

Elkontroll næring:

Har din bedrift dette på plass ?

Alle virksomheter plikter å ha etablert et internkontrollsystem som ivaretar el sikkerheten ut fra myndighetenes krav gjennom lover og forskrifter.

Valdres Elkontroll AS hjelper deg med å opprette dette.

Ved hjelp av vårt IK-verktøy kan vi planlegge, gjennomføre og dokumentere internkontrollen i din virksomhet i tråd med de krav som er fastsatt i IK-forskriften.

Hva sier loven ?

FEL § 9. Ansvar - Hvem forskriften retter seg mot

Eier og bruker av anlegg som omfattes av denne forskrift skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegg til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i kapittel V.

Veiledning til § 9
Eiers/brukers ansvar for vedlikehold innebærer en plikt til å forvisse seg om at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i kapittel V.

Sammendrag fra HMS internkontrollforskriften

Jfr. Internkontrollforskriften

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19961206-1127.html#2

For virksomheter som omfattes av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) vil rutiner for å ivareta dette ansvaret (også el kontroll) inngå i vedkommendes internkontroll.

Jfr. Lov om kontroll av elektriske anlegg:

http://www.lovdata.no/all/tl-19290524-004-0.html

Noen forsikringsselskaper gir årlig betydelig rabatt på brannforsikringen når du inngår IK HMS avtale med rutiner for el kontroll av ditt elanlegg.

Ta kontakt med din forsikringsgiver for mere informasjon